Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIETSVOORMOEDER.NL

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, reserveringen, bestellingen en overeenkomsten van FIETSVOORMOEDER.NL zijn deze Algemene verkoopvoorwaarden ( hierna: Voorwaarden) van toepassing. De voorwaarden zijn via internet te raadplegen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of reservering houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 


2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van FIETSVOORMOEDER.NL zijn vrijblijvend. BMSFREESTYLE.NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Al geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door FIETSVOORMOEDER.NL. FIETSVOORMOEDER.NL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt FIETSVOORMOEDER.NL dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.


3 Prijzen, betalingen en annuleringen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden per bank(vooraf) of onder rembours(bij ontvangst).

3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van FIETSVOORMOEDER.NL is vermeld en dit door FIETSVOORMOEDER.NL aan de klant is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens Artikel 11.

3.4 Annulering van een bestelling is mogelijk tot 24 uur nadat de bestelling is geplaatst. Hierna brengen wij u 25,00 euro exclusief BTW in rekening.

4 Product

4.1 De door FIETSVOORMOEDER.NL geleverde fietsen worden om de prijs zo laag mogelijk te houden verzonden/geleverd in loopkarton of in een doos en dienen gedeeltelijk zelf afgemonteerd te worden. Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant/importeur evenals kleurafwijkingen voorbehouden.


5 Levering

5.1 Indien uw bestelling of reservering op voorraad is streeft FIETSVOORMOEDER.NL er naar uw bestelling of reservering zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 werkdagen te leveren. Indien uw bestelling of reservering niet voorradig is zal overleg met de klant plaatsvinden. FIETSVOORMOEDER.NL stelt de klant hiervan per mail of telefoon op de hoogte. Verzending van de (gemonteerde) fietsen geschied via Besseling Koerier. De verzendkosten in Nederland bij bedragen per fiets 26,50 euro en 19,50 voor een kinderfiets en of BMX. Bij verzenden onder rembours bedragen de kosten per fiets 12,50 euro extra. Voor bepaalde plaatsen in Nederland kan een extra toeslag berekend worden. Deze toeslag is voor rekening van de klant.


6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat op grond van enige overeenkomst aan FIETSVOORMOEDER.NL verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering over.


7 Garantie

7.1. FIETSVOORMOEDER.NL hanteert de standaard fabrieksgarantie, deze garantie is merkgebonden. FIETSVOORMOEDER.NL staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Schade veroorzaakt tijdens het vervoer, dient u z.s.m. na aflevering te melden. U dient uw fiets en of pakket direct te controleren. wij nemen echter geen klachten van schade/vermissing van onderdelen in behandeling na 3 dagen.

7.2. Indien de afnemer aan FIETSVOORMOEDER.NL een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van FIETSVOORMOEDER.NL. De afnemer zal dan FIETSVOORMOEDER.NL vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak

7.3.Op een uitgevoerde reparatie wordt 1 week garantie verleend. Op geleverde zijn de garantie bepalingen van kracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 Schade/letsel ontstaan door een gebrek aan de fiets worden niet door ons vergoed.

7.5 Op aan slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, lagers, kabels en remblokken en roest wordt geen garantie gegeven.

7.6. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door FIETSVOORMOEDER.NL opgegeven adres. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen van en naar FIETSVOORMOEDER.NL, zijn voor rekening van de klant. Reparaties worden uitgevoerd in onze werkplaats of werkplaats van leverancier.
 
7.7. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:-
- A: Indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
- B: Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens FIETSVOORMOEDER.NL zijn verricht.
- C: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
- D: Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
- E: Lichte krasjes als gevolg van transport (transportschade)
- F: Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
- G: Indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
- H: Gratis actie artikelen.


8 Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u FIETSVOORMOEDER.NL daarvan direct op de hoogte stellen.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft FIETSVOORMOEDER.NL de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 FIETSVOORMOEDER.NL is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen.


9 Bestellingen / communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en FIETSVOORMOEDER.NL, dan wel tussen FIETSVOORMOEDER.NL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en FIETSVOORMOEDER.NL, is FIETSVOORMOEDER.NL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van FIETSVOORMOEDER.NL.


10 Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft FIETSVOORMOEDER.NL in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FIETSVOORMOEDER.NL gehouden is tot enige schadevergoeding.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FIETSVOORMOEDER.NL kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


11 Disclaimer

11.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. FIETSVOORMOEDER.NL is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.


12 Diversen

12.1 Indien u aan FIETSVOORMOEDER.NL schriftelijk opgave doet van een adres, is FIETSVOORMOEDER.NL gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan FIETSVOORMOEDER.NL schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

12.2 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met FIETSVOORMOEDER.NL in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door FIETSVOORMOEDER.NL vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.3 FIETSVOORMOEDER.NL is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de plaats waar de verkoper is gevestigd


14 Wet kopen op afstand.

14.1 In het kader van de wet "kopen op afstand" heeft u het recht op een "afkoelingsperiode" van zeven werkdagen (uitgangspunt is de afleveringsdatum) na levering van uw product (fiets). Binnen deze periode kunt u de goederen zonder opgaaf van reden terugsturen. De verzendkosten zijn altijd voor uw rekening. Uitgezonderd van deze bedenktijd zijn o.a. persoonlijke producten, zoals een in uw opdracht specifiek vervaardigde (maat)fiets. Voorts moet in dit verband de overeenkomst gesloten zijn voor goederen die bestemd zijn voor uw eigen - d.w.z. geen zakelijk - gebruik. Bij zakelijk gebruik vallen ze onder de hier genoemde uitzondering. Verdere voorwaarden hierbij zijn dat de goederen ongebruikt zijn en in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking geretourneerd moeten worden naar een door FIETSVOORMOEDER.NL opgegeven adres.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

5 redenen om te kiezen voor Happybike

1. Keuze uit meer dan 700 fietsen

2. Snelle levering uit onze 5000 voorradige fietsen

3. Deskundig aankoop advies

4. Hoogwaardige afmontage door ervaren monteurs

5. Gunstige garantievoorwaarden

Verzekeren

Fiets verzekeren?

Lees dan eerst onze informatiepagina over fietsverzekering of sluit direct een fietsverzekering af.

© 2010 - 2023 Dé moederfiets specialist | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel